AVFALLSHÅNDTERING

Av hensynet til miljøet tilsies det at det må legges til rette for at avfall fra tiltak etter plan- og bygningsloven i minst mulig grad forurenser eller virker skjemmende. Videre er det av ressursmessige hensyn ønskelig at avfallsmengdene som går til sluttbehandling reduseres. Sluttbehandling av avfall kan eksempelvis være deponering eller forbrenning uten energiutnyttelse.

Vi har kompetanse på avfallshåndering og en plan som sikrer riktig håndtering av avfall fra byggestart til etter opprydding ved ferdigstillelse av oppdraget.

 

 

hb_godkjenninger